Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

Nasza firma ofe­ru­je­ kompleksową usłu­gę out­so­ur­cin­gu bhp, zwią­za­ną z two­rze­niem ze­wnętrz­nej służ­by bhp w za­kła­dzie pra­cy, czy­li zle­ce­nie wy­spe­cja­li­zo­wa­ne­mu podmio­to­wi ze­wnętrz­ne­mu proce­sów nie­zbęd­nych do funk­cjo­no­wa­nia wła­sne­go przed­się­bior­stwa w tym przy­pad­ku za­dań służ­by bhp, któ­re zo­sta­ną zre­ali­zo­wa­ne efek­tyw­niej, niż by­ło­by to moż­li­we we wła­snym za­kre­sie.

Ce­na ry­czał­to­wa usta­la­na jest in­dy­wi­du­al­nie, w za­leż­no­ści od ro­dza­ju dzia­łal­no­ści Pań­stwa fir­my i ilo­ści pra­cow­ni­ków.

Verified by MonsterInsights