Telefon

+48 530 529 378

Email

kontakt@solidobhp.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 17:00

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów dokonujemy okresowej kontroli instalacji hydrantów polegającej na płukaniu tej instalacji  , pomiarze ciśnienia , wydajności  jak również szczelności węży.

W wyniku tego badania u klienta zostawiamy komputerowo opracowany protokół z pełnym opisem  badanej sieci , która jest podstawą do prowadzenia w przyszłości corocznych badań kontrolnych istniejącej sieci. Posiadamy certyfikat firmy KRESAF producenta sprzętu badającego wydajność hydrantów-autoryzację na badanie , przeglądy i konserwacje hydrantów.

Zalecenia w zakresie przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych:

a) raz na rok należy sprawdzić :

  • ciśnienie na zaworze hydrantowym
  • stan techniczny węża, prądownicy i zaworu hydrantowego
  • czy prądownica jest właściwego typu
  • czy instrukcje obsługi hydrantu są czytelne
  • określić wydajność w zależności od ciśnienia oraz zastosowanej prądownicy

b) raz na 5 lat węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

(Dz. U. Nr 80 poz. 563) postanawia:

§ 3 ust.2 Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

§ 3 ust.3 Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Paragraf 18 ust.1 Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić:

1) dla hydrantu 25 – 1,0 dcm3 /s,

2) dla hydrantu 52 – 2,5 dcm3 /s

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie niższe niż 0,2 MPa.

b) Norma PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne.

Część 3:

Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym podaje zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych utrzymujących je w sprawności oraz wskazuje, że przeglądy i konserwacje muszą być przeprowadzane przez osobę kompetentną tj. osobę z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi, wyposażenia i informacji, instrukcji i wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z normą PN–EN 671-3

Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi konserwacji.

a) Sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego, prądownicy, itp.)

b) Sprawdzenie stanu przewodów rurowych zasilających w wodę. Dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą zestawu pomiarowego.

c) Pozostawienie hydrantu wewnętrznego w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.

d) Oznakowanie hydrantu po przeglądzie.

Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany „USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomić o tym użytkownika/właściciela.

e) Okresowy przegląd i konserwacja węży:- co 5 lat węże powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji (1,2 MPa), zgodnie z normą PN–EN 671-3.

3.Dokumentowanie przeglądów i konserwacji

Każde badanie hydrantu zakończone jest protokołem przeglądu/konserwacji hydrantu wewnętrznego. Protokół taki zawiera:- datę (miesiąc i rok) przeglądu i testu,- wyniki testów,- wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,- dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane,- datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów,Protokoły z przeglądów z w/w zapisami przekazywane są osobom odpowiedzialnym.

4.Sprzęt do badania hydrantów wewnętrznych

Posiadamy wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt do badania hydrantów HYDRO TEST firmy KRESAF

Służy do sprawdzania hydrantów wewnętrznych DN25, DN52 wzorcowanymi dyszami równoważnymi do okresowej kontroli wydajności hydrantów i dodatkowo hydrantów zewnętrznych DN 80, DN 100 i DN 150

Verified by MonsterInsights